MYTRACE PRIVACY POLICY

Informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens

Algemeen

In het kader van uw gebruik van de MyTrace app en de gerelateerde websites in eigendom van ENERGY NV zal u ons bepaalde persoonsgegevens doorgeven.

Op de website van MyTrace kunnen zogenaamde “leaderboards” worden getoond, die te zien zijn door alle personen die de website bezoeken. De leaderboards kunnen klassementen bevatten zoals bijv. “strafste mannelijke of vrouwelijke deelnemer” en “strafste 60-plusser”, om de belevenis binnen de app en van de deelnames te vergroten. Via de MyTrace app kan u uw loopactiviteiten registreren en deze kunnen worden gedeeld in de rankings in de app en op de website van MyTrace of, in het geval van publieke evenementen, op andere media van ENERGY NV en media specifiek voor die evenementen.

In het geval van privé-evenementen die worden georganiseerd voor de werknemers en genodigden van een bedrijf, zullen de deelnemersinformatie en de resultaten aan dat bedrijf worden meegedeeld, met het oog op interne communicatie binnen dat bedrijf.

Wie verwerkt uw gegevens ?

Deze persoonsgegevens zullen door ENERGY NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Schoebroekstraat 8, 3583 Beringen, geregistreerd in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder n° 0872.287.544, en met emailadres privacy@energylab.be , de verwerkingsverantwoordelijke, worden verwerkt.

Welke gegevens verwerken wij ?

1. De gegevens die u invult:

  • Uw identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken zoals naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, gekozen communicatietaal …;
  • Uw login en passwoord wanneer u een account creëert;
  • Contactgegevens zoals e-mail, adres …;
  • Algemene lichamelijke kenmerken zoals gewicht,…

2. Gegevens die door het gebruik van de App worden gegenereerd:

  • Gegevens die in relatie kunnen gebracht worden met lichamelijke conditie zoals bijvoorbeeld loopsnelheid, afgelegde afstand …;
  • Activiteitengegevens inclusief afstand, duur, snelheid, GPS locatiegegevens en dit als gegevens doorheen de tijd van uw activiteiten.

4. Indien u aankopen verricht, de gegevens in verband met deze aankopen.

Doelstellingen van de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens om het gebruik van de App en/of website mogelijk te maken.

Wij verwerken ook uw gegevens om u informatie te sturen die voor u interessant kan zijn.

Meer bepaald gebruiken wij uw gegevens om:

DoelWettelijke basis
Het u mogelijk te maken om gebruik te maken van de app en de website, o.a. om u de mogelijkheid te geven u voor te bereiden en deel te nemen aan MyTrace virtuele evenementen, wedstrijden, uitdagingen, prijstrekkingen en de prijzen in ontvangst te kunnen nemen die u eventueel kan winnen.  Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) AVG)
Onze nieuwsbrief naar u te sturen indien u heeft gevraagd om deze nieuwsbrief te ontvangen; indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ENERGY NV, haar producten en/of diensten.    Uw toestemming (“opt-in”): u heeft zich hiervoor in onze app (instellingen) ingeschreven (artikel 6.1.a) AVG). U heeft altijd het recht om zich uit te schrijven door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
Om met u te communiceren  (via o.a. push notificaties in de MyTrace app) over het verloop van uw deelname aan MyTrace virtuele evenementen en over de virtuele evenementen in het algemeen; wat kan inhouden: communicaties over uitdagingen en individuele of gezamenlijke deelname aan evenementen, alsook communicaties over andere activiteiten, workshops, e.d. in het kader van de evenementen (bij deelname aan sommige activiteiten zijn mogelijkerwijze specifieke voorwaarden van toepassing die aanvullende informatie kunnen bevatten over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze activiteiten; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen).   In het geval van publieke evenementen: om foto’s, audiovisueel materiaal, getuigenissen e.d. van u te gebruiken in het kader van de evenementen en op de MyTrace website, en voor interne communicatie van Energy NV.   In het geval van privé-evenementen die worden georganiseerd voor de werknemers en genodigden van een bedrijf, zullen de voormelde gegevens enkel worden gedeeld met dat bedrijf, met het oog op interne communicatie binnen dat bedrijf.      Dit is nodig voor het beheer van het programma waaraan u deelneemt en voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) AVG).                       Dit is nodig voor het beheer van de virtuele evenementen waaraan u deelneemt (artikel 6.1.b) AVG) en kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) AVG) en meer bepaald om te communiceren over de virtuele evenementen en deelname hieraan via de MyTrace website en om het bestaan van de virtuele evenementen binnen de onderneming kenbaar te maken, alsook naar de buitenwereld toe.  
Uw gebruik van de website en de app te personaliseren;  Dit is nodig voor het gebruik van de app en van de website (artikel 6.1.b) AVG)
Onze infrastructuur en bedrijfsbeleid te beheren, en te voldoen aan interne beleidsregels en procedures, onder meer deze op gebied van controle, financiën en boekhouding, facturatie en incasso, IT-systemen, data- en website hosting, bedrijfscontinuïteit, en beheer van archieven, documenten en prints; Bijvoorbeeld bij aankopen van lessenpakketten worden uw gegevens verwerkt om de aankoop en levering mogelijk te maken.  Dit is nodig voor het gebruik van de app en de website (artikel 6.1.b) AVG) en kan ook noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) AVG) en meer bepaald om (i) onze infrastructuren te beheren en (ii) de naleving van onze interne policy’s te controleren alsook de veiligheid van ons netwerk.
Met u te communiceren over de evenementen, en met u te communiceren indien u ons berichten stuurt en om klachten op te lossen en verzoeken voor toegang tot of correctie van gegevens te behandelen;  Dit kan nodig zijn voor het beheer van het gebruik van de website en de app (artikel 6.1.b) AVG) maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) AVG).Dit is ook noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: onze diensten verbeteren komt ten goede van iedereen: zowel ons als u (artikel 6.1.f) AVG).
Marktonderzoek en -analyse, zoals tevredenheidsonderzoeken, te verrichten;  Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen: onze diensten beter kennen en verbeteren (artikel 6.1.f) AVG).
Te voldoen aan toepasselijke wetgeving en regelgevende verplichtingen (met inbegrip van regelgeving die niet van het land is waar u woont), zoals deze met betrekking tot anti-witwassen en antiterrorisme; te voldoen aan een gerechtelijke procedure; en te antwoorden op verzoeken van overheden (met inbegrip van overheden van andere landen dan het land waarin u woont);  Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) AVG).
Onze rechten te vestigen of te verdedigen; om onze activiteiten of die van bedrijven die behoren tot dezelfde groep of van partners te beschermen; om onze (of uw) rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of deze van de bedrijven die tot dezelfde groep behoren, te beschermen; en de beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of onze schade te beperken;Dit kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) AVG) of nog noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.1.f) AVG) en meer bepaald om onze rechten te verdedigen bij klachten of geschillen met u of met derden.
U belangrijke informatie betreffende veranderingen in ons beleid, algemene voorwaarden, de website, een mobiele applicatie en andere administratieve informatie te bezorgen.Dit kan nodig zijn voor het gebruik van de website en de app (artikel 6.1.b) AVG) maar ook om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c) AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden

ENERGY NV kan uw persoonsgegevens delen met de andere ondernemingen van de Golazo-groep. Deze zullen uw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen zoals hierboven uiteengezet.

In bepaalde gevallen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken (ICT-providers [Next Apps], cloud-providers [Amazon Web Services]). Verder zal ENERGY NV uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

Verwerkers en doorgifte naar landen buiten de Europese Unie

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens doen wij soms beroep op derden (bijvoorbeeld op hostingbedrijven om uw data te bewaren, of op bedrijven om namens ons e-mails te sturen). Voor zover uw gegevens in dat kader worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, hebben wij ervoor gezorgd dat de bedrijven aan wie uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden. Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen, of zijn deze bedrijven gecertificeerd onder het “Privacy Shield” programma met de Verenigde Staten van Amerika. Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar privacy@energylab.be.

Periode van bewaargeving

ENERGY NV zal de Persoonsgegevens bewaren zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode (i) nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.

Uw rechten op uw persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens alsook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik ervan voor direct marketingdoeleinden. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden zich te verzetten tegen het gebruik ervan of om de schrapping, en het wissen van uw persoonsgegevens te vragen, evenals het recht om een beperking van de verwerking te verzoeken, alsook het recht om de overdracht van uw gegevens te vragen, zoals voorzien in de artikelen 15 tot 20 AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking); u heeft ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gezondheid op elk ogenblik in te trekken (in welk geval het gebruik van de app niet meer mogelijk zal zijn).

Gelieve voor een dergelijk verzoek of indien u vragen of opmerkingen hebt een e-mail te sturen naar dit adres: privacy@energylab.be.

Wij maken u erop attent dat sommige persoonsgegevens uitgesloten kunnen zijn van het recht op toegang, correctie, bezwaar, vernietiging of verwijdering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Klachten

Als u niet tevreden bent over onze verwerking van persoonsgegevens en als u meent dat ons contacteren het probleem niet kan oplossen, dan biedt de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.