WEDSTRIJDREGLEMENT “Energy Lab Virtual 10k Series”

Artikel 1 – Organisator

De wedstrijd “Energy Lab Virtual 10k Series” (hierna de “Wedstrijd”) is een reeks promotionele wedstrijden die georganiseerd wordt door Energy NV, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8, en met ondernemingsnummer BE 0872.287.544 (hierna de “Organisator”).

De Wedstrijd begint op 16 oktober 2022 om 10.00 en eindigt op 18 december 2022 om 12.00 uur.

Dit reglement stelt de algemene deelnamevoorwaarden vast die gelden voor de Wedstrijd.

Artikel 2 – Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is gratis en houdt geen aankoopverplichting in.

Elke natuurlijke persoon die woonachtig is in België komt in aanmerking voor het winnen van een prijs in de Wedstrijd. Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit te bewijzen.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname: personeelsleden van de Organisator en/of van medeorganisatoren van de Wedstrijd en hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen, rechtspersonen en personen die deelnemen voor professionele doeleinden.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wanneer een minderjarige deelneemt aan de Wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat deze toestemming heeft van diens ouders/voogd. Ingeval de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen op eerste verzoek daartoe van de Organisator, kan verdere deelname aan de Wedstrijd op elk ogenblik worden ontzegd, met inbegrip van het recht op een prijs.

De deelname is strikt nominatief en gedurende de volledige duur van de Wedstrijd beperkt tot één deelname per persoon. Voor deelnemers die zich toch meerder malen inschrijven, wordt slechts rekening gehouden met de eerste inschrijving. Deelnemers mogen in geen geval onder verschillende namen of voor rekening van andere deelnemers meedoen. Georganiseerde deelnames aan de Wedstrijd zullen als onrechtmatig beschouwd worden en zullen automatisch leiden tot de annulatie van deze deelnames.

De schending van een van de voornoemde regels of gevallen van misbruik en/of bedrog zullen bestraft worden met uitsluiting van rechtswege van de deelnemer.

Artikel 3 – Wijze van deelname

Enkel lopers en wandelaars aan een Race (zie verder) worden beschouwd als deelnemers aan de Wedstrijd.

Deelnemen aan de Wedstrijd kan enkel via de MyTrace app, die te downloaden is via de Apple App Store en Google Play Store.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn toestel zodanig te configureren dat een correcte registratie mogelijk is. Hiertoe kan de deelnemer terecht op de website https://mytrace.eu/faq, bv. voor vragen m.b.t. zijn/haar (merk en type van) toestel.

Geen enkele inschrijving, ook al is het eerder, die met de post of een ander communicatiemiddel werd verstuurd, komt in aanmerking voor de toekenning van de prijs.

Om aan de Wedstrijd deel te nemen volg je deze stappen:

  1. Je schrijft je in op een (of meerdere) van de Energy Lab Virtual 10k Series races (hierna: ”Races”) via de MyTrace app. Deze Races starten elke zondag tijdens de aangegeven periode, om 10u ’s ochtends.
  2. Na het kiezen van je datum / startmoment zorg je dat je met de app start op het bepaalde uur, als het startschot (audio en scherm) wordt gegeven. Als je later start, wordt de tijdsvertraging meegeteld bij je finishtijd.

De datum en het uur van ontvangst van de deelnames door Energy Lab, zoals geregistreerd via de MyTrace app, hebben bewijskracht.

Eventuele kosten voor deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding,…) zijn volledig ten laste van de deelnemer.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de website of de app. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de Wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Noch kan hij aansprakelijk gesteld worden voor onvolkomendheden in de GPS registratie van het door jou gebruikte toestel.

Als een van de bepalingen van dit reglement niet zou worden nageleefd of in geval van een poging tot fraude of valsspelen (bijvoorbeeld deelname via aflossing van meerdere personen, met een vervoersmiddel zoals een fiets, step, wagen,… of bijvoorbeeld gebruik van locatiemanipulatiesoftware), wordt de prijs die krachtens dit reglement wordt toegekend, opnieuw in het spel gebracht. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige prijs van welk type en welke aard dan ook. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gefraudeerd hebben of geprobeerd hebben de reglementen te omzeilen.

De deelname is strikt op naam (MyTrace account). De deelnemer mag in geen geval onder meerdere pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting ervan.

Artikel 4 – Prijzen en winnaars


Deelnemers en winnaars maken kans op een prijs. De toegekende prijzen kunnen niet worden omgeruild. Enkel de kortingsvouchers mogen worden doorgegeven aan derden. De gratis conditietest is een prijs die enkel kan opgenomen worden door de feitelijke deelnemer. Mocht de Organisator twijfels hebben over de identiteit van de winnaar, dan behoudt hij zich het recht voor om diens identiteit te verifiëren en de bevestigingsmail op te vragen waarin de winnaar op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij/zij gewonnen had.

Na afloop van de Races worden de winnaars bepaald als volgt:

  • Elke geregistreerde deelnemer krijgt een 10% kortingsvoucher van Energy Lab toegestuurd naar het mailadres van zijn MyTrace account. Overheen alle Races heeft een geregistreerde deelnemer recht op één 10% kortingsvoucher. Bij deelname aan meerdere Races wordt dus maar één kortingsvoucher opgestuurd.
  • De snelste finisher van een Race ontvangt bovendien een voucher ter waarde van € 60 voor een Energy Lab ‘fietsconditietest’ of ‘loopconditietest’ inclusief Dexa scan die hij/zij dient te verzilveren ten laatste op 30 december 2022. De effectieve conditietest kan na deze datum ingepland worden. De deelnemer kan de voucher enkel inwisselen door online een afspraak te maken via de website www.energylab.be. Deze prijs wordt overheen alle Races slechts 1 keer toegekend aan een winnaar. Indien dezelfde persoon ook de snelste finisher is van een latere Race, gaat de prijs voor die Race naar de tweede snelste. Indien ook deze persoon reeds deze prijs gewonnen heeft bij een eerdere Race, gaat de prijs naar de derde snelste deelnemer. Dit doorschuifmechanisme herhaalt zich tot een deelnemer wordt gevonden die de prijs nog niet eerder heeft gewonnen.


De Organisator behoudt zich het recht om de GPS gegevens van de deelname te analyseren en te corrigeren, en de deelnemer uit te sluiten indien blijkt dat het toestel van de deelnemer geen nauwkeurige locatieregistratie uitgevoerd heeft, en dat dit een invloed had op de eindpositie van de deelnemer in het klassement. Enkel de registratie via de MyTrace app wordt als geldig beschouwd.

  • Voor elke Race ontvangt, naast de winnaar, ook 1 willekeurige geregistreerde deelnemer een voucher ter waarde van € 60 voor een Energy Lab ‘fietsconditietest’ of ‘loopconditietest’ inclusief Dexa scan die hij/zij dient in te boeken ten laatste op 30 december 2022. De effectieve conditietest kan na deze datum ingepland worden. De deelnemer kan de voucher enkel inwisselen door online een afspraak te maken op via de website www.energylab.be. Deze prijs wordt toegekend aan de hand van een handmatige trekking na elke Race en wordt slechts 1 keer toegekend aan eenzelfde geregistreerde deelnemer.
  • Overheen alle Races wordt de deelnemer met de allersnelste tijd op de 10 kilometer beloond met een uitnodiging voor een gratis conditietest lopen bij Energy Lab. De deelnemer kan de boeking enkel telefonisch maken, in overleg met de Energy Lab coach die hem opbelt. Indien de winnaar niet reageert op een (poging tot) telefonisch contact of een door Energy Lab gestuurd SMS bericht, en dit binnen de 7 dagen na afloop van de Wedstrijd, wordt de deelnemer met de 2de snelste tijd uitgenodigd. Indien deze niet reageert op de uitnodiging binnen de 7 dagen na een eerste (poging tot) contact, wordt de deelnemer met de 3de snelste tijd uitgenodigd. Enzovoort.

In geval van ex aequos zal de prijs toegekend worden aan de persoon wiens account in de MyTrace app het eerste in de tijd werd aangemaakt.

De Organisator zal de winnaars ten laatste 7 dagen na elke Race via email contacteren en op die manier de kortingsvoucher toesturen. De Organisator zal de winnaar van de gratis conditietest ten laatste 7 dagen na de laatste Race via email contacteren. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zijn email adres correct in te geven in de MyTrace app, de mailbox actief te controleren en ook de SPAM folders te controleren. In geval de winnaar geen email heeft teruggevonden, is het de verantwoordelijkheid van de winnaar om in contact te treden met de Organisator zodat hij/zij tijdig zijn prijs kan opeisen.

De beslissing van de Organisator betreffende de bepaling van de winnaar is onherroepelijk en definitief.

De prijs moet binnen de termijn, zoals vermeld hierboven of in de e-mail aan de winnaar, in ontvangst zijn genomen, bij gebreke waarvan het recht op de prijs verloren zal gaan.

De prijs is persoonlijk en ondeelbaar en kan niet omgeruild worden tegen contant geld en niet overgedragen worden aan een derde, tenzij expliciet schriftelijk anders vermeld bij de overhandiging van de prijs of in dit reglement. Hij moet aanvaard worden zoals hierboven beschreven. De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot de prijs en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen of schade die hij (on)rechtstreeks zou kunnen veroorzaken.

De deelnemer verliest zijn recht op de prijs indien blijkt dat bedrieglijke praktijken werden gebruikt, ongeacht in welke vorm, of indien te kwader trouw onwettige afspraken werden gemaakt tussen deelnemers om hun winstkansen te beïnvloeden. De Organisator behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de teruggave van de prijs te eisen of de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van elke deelname aan toekomstige acties en wedstrijden georganiseerd door de Organisator. De uitsluiting kan in geen geval worden betwist, behoudens ingeval van een zware of opzettelijke fout van de Organisator.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de Organisator

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig feit dat niet aan hem toegeschreven kan worden, met name in geval van slechte bezorging van de post, de onbeschikbaarheid van de website, technische defecten die de voortzetting van de Wedstrijd onmogelijk maken, storingen van het internet die het goede verloop van de Wedstrijd verhinderen, onderbrekingen, van vertragingen bij de verzending van gegevens, defecten van de computer van de deelnemer of enig ander probleem dat verband houdt met de communicatienetwerken, de servers, de internetproviders, de computerapparatuur of de software, het verlies van gegevens, de gevolgen van virussen, anomalieën, elk technisch defect en elke hardware- of softwarefout van welke aard dan ook die de mogelijkheid om deel te nemen aan de Wedstrijd verhinderd of beperkt heeft.

Behoudens ernstige of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd.

Artikel 6 – Toezicht

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd.

De deelname aan de Wedstrijd houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van dit reglement in, met inbegrip van elke wijziging die later mogelijk aangebracht wordt. Het antwoord dat gegeven moet worden bij een situatie die niet voorzien is in dit reglement zal finaal door de Organisator gegeven worden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar wil, de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is tegenover een deelnemer of zelfs een derde.

Artikel 7 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot deze Wedstrijd moet binnen de 7 dagen na het einde van de Wedstrijd schriftelijk verstuurd worden naar de bovenvermelde maatschappelijke zetel van de Organisator of per e-mail via het e-mailadres “info@energylab.be”. 

Klachten die buiten deze termijn ingediend worden of die niet schriftelijk zijn, zullen niet behandeld worden. Klachten die niet schriftelijk zijn (bv. mondeling of telefonisch) of de hierboven vermelde termijnen niet naleven, zullen niet behandeld worden.

Artikel 8 – Privacy

De persoonsgegevens van de winnaars die aan de Organisator worden meegedeeld in het kader van de Wedstrijd worden door de Organisator verwerkt voor de organisatie van de Wedstrijd, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De Organisator is de verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde persoonsgegevens.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens (zoals naam, voornaam, adres en eventueel foto) op de website en op om het even welke drager (drukwerk, publicaties, film of video, sociale media, website, enz.) te gebruiken (met name te reproduceren en/of publiek te maken) voor marketingdoeleinden, zonder hiervoor recht te hebben op enige vergoeding.

Informatie met betrekking tot de soorten gegevens die verwerkt worden, de verwerkingsdoeleinden en de uitoefening van de rechten (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht op verbetering, recht op vergetelheid, recht van verzet tegen direct marketing, recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten) kan geraadpleegd worden op de website https://mytrace.eu/privacy-policy en elke vraag hieromtrent kan op eenvoudig verzoek schriftelijk verkregen worden per brief of e-mail gericht aan de Organisator.

Artikel 9 – Varia

Het reglement is verkrijgbaar op  de website www.mytrace.eu/elvirtualseries.

Alle kosten gerelateerd aan de deelname aan de Wedstrijd (verplaatsingen, telefoon, internetverbinding, enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen geval enige deelnamekosten terugvorderen van de Organisator. 

Dit reglement is opgesteld in het Nederlands, welke versie voorrang heeft op de naar het Engels en Frans vertaalde versies.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt.