MYTRACE DISCLAIMER EN ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze disclaimer is een afzonderlijke overeenkomst tussen de gebruiker van de MyTrace App (hierna: “gebruiker”, “u” of “uw”) en ENERGY NV (hierna: “Energy NV”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot het gebruik van de MyTrace Mobile Application (“App”) en gerelateerde website(s) (“Website”).

ENERGY NV verstrekt deze App/Website en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de App/Website, of enige andere websites gelinkt naar of van deze App. Binnen de perken van hetgeen is toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, zal ENERGY NV in geen geval aansprakelijk zijn jegens de gebruiker van App/Website of een derde partij m.b.t. enige vordering die in verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op de App/Website ontstaat. ENERGY NV biedt geen garantie dat deze applicatie ononderbroken of foutloos zal zijn, dat de gebreken zullen worden verholpen, of dat de App/Website of de server die deze pagina’s beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Ingeval ingevolgde toepasselijk recht de uitsluiting van bepaalde garanties niet is toegestaan, zal de bovenstaande uitsluiting mogelijks niet op de gebruiker van de App/Website van toepassing zijn. ENERGY NV is evenmin verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de App/Website.

Alle informatie van de gebruiker is bestemd voor Energy NV die deze informatie zal verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Meer details hierover kunnen geraadpleegd worden in de privacy policy.

De inhoud van de App/Website is geen medisch advies

De content die we bieden via de App/Website, waaronder alle teksten, trainingsschema’s, foto’s, video’s, illustraties, en ander materiaal, ongeacht of de content afkomstig is van ons of derden (hierna “content”), is niet bedoeld en dient niet te worden aanzien als of gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of -label vermeld staat. De content vormt geen medisch advies. Bij een noodgeval, bel dan onmiddellijk een arts of de medische nooddiensten. De gebruiker begrijpt en erkent dat hij/zij  medisch advies nooit mag negeren of nalaten naar medisch advies te zoeken vanwege enige content in de App/Website, en dat hij/zij de content niet mag gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van de content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van de App/Website en Energy NV in. De gebruiker van de App/Website moet begrijpen dat wanneer hij/zij deelneemt aan een virtueel event, training, test, workout-programma of andere dienst van Energy NV, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat.

De gebruiker staat zelf in voor zijn veiligheid, voor het uitvoeren van voorbereidingen, trainingen enz., en voor de keuze van een geschikte locatie/omgeving en kwalitatief materiaal om op een verantwoorde manier deel te nemen aan een virtueel event, en dient zich desgevallend hiervoor te laten begeleiden door gekwalificeerde personen. Hierbij dient de gebruiker de bestaande wet- en regelgeving in acht te nemen die van toepassing is op door de gebruiker gekozen locatie/omgeving en materiaal, zoals bijvoorbeeld eventuele wettelijke bepalingen rond het dragen van hoofdtelefoon of oortjes, voorrangsregels,…

De gebruiker begrijpt en erkent dat ENERGY NV niet verantwoordelijk is voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App/Website, of uit enig handelen of nalaten van de kant van de gebruiker van de App als gevolg van enige content die de gebruiker van de App/Website heeft ontvangen via de App/Website. De gebruiker neemt vrijwillig en op eigen risico deel aan een virtueel event, een voorbereiding of enige andere dienst voorgesteld in de App/Website, en ontslaat en ontheft ENERGY NV van alle aansprakelijkheid en claims die voortvloeien uit het gebruik van de App/Website.

De gebruiker van de App/Website aanvaardt alle risico’s verbonden aan het gebruik ervan. De gebruiker begrijpt dat er steeds blessures kunnen optreden ingeval de gebruiker niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en eveneens als gevolg van normaal gebruik van de App/Website. De instructies en adviezen die in de App en op de Website zijn geenszins bedoeld als vervanging van medisch advies of medische begeleiding.

De uitsluiting van aansprakelijkheid in deze disclaimer doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van de Energy NV voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden.

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1 – Organisatie

Energy NV (de organisator, met hoofdzetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal) biedt virtuele evenementen aan via de MyTrace Mobile Application (“App”) .

Dit reglement bevat de algemene voorwaarden en de regels die worden toegepast op virtuele evenementen rond sportieve challenges en gezondheidscampanges. Daarnaast kunnen er voor de virtuele evenementen bijzondere voorwaarden gelden die per virtueel evenement worden vastgelegd.

Deelname aan virtuele evenementen impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, evenals elke mogelijke beslissing die Energy NV zou moeten treffen.

Artikel 2 – Toelatingsvoorwaarden

Deelname aan virtuele evenementen is toegelaten voor App gebruikers (natuurlijke persoon) en is enkel mogelijk via een persoonlijk MyTrace profiel (account). De gebruiker kiest vrij aan welke virtueel evenement hij/zij wenst deel te nemen.

Artikel 3 – Deelnemingsvoorwaarden – verloop evenementen

Per virtueel evenement wordt een start- en einddatum vastgelegd. Een virtueel evenement loopt steeds tot het einde (23:59 CET) van de laatste dag van het virtueel evenement. 

Deelnemen aan een virtueel evenement kan, onder andere, via de website van het evenement zelf. De deelname is geldig voor de gebruiker die zijn/haar deelname via de MyTrace account heeft geactiveerd en dit vrij, specifiek, op informatie gebaseerd en ondubbelzinnig, gegeven via het toestemmingsformulier en gehecht aan de MyTrace Privacy Policy

Een virtueel evenement verloopt als volgt:

  • Gebruikers activeren hun deelname aan een virtueel evenement via een ticket dat ze verkrijgen bij het registreren voor een virtueel evenement naar keuze met hun persoonlijke gegevens (naam, woonplaats, e-mailadres, enz.).
  • Gebruikers voltooien de afstand van het virtueel evenement binnen het tijdslot van de door het door hun gekozen startmoment (‘wave’) en registreren hun activiteit met behulp van de App
  • Een activiteit is enkel geldig indien het virtuele evenement volledig wordt afgewerkt.
  • Na het voltooien van de afstand worden de tracking gegevens van de gebruiker via een dataverbinding (WiFi, 3G,…) doorgestuurd naar de App en komt de gebruiker in de resultaten (ranking) te staan van het virtueel evenement.

Elke gebruiker mag via zijn eigen MyTrace account maximaal éénmaal aan een virtueel evenement deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers deelnemen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle registraties geweigerd en als ongeldig beschouwd.

Voor publiek georganiseerde events verlenen gebruikers aan Energy NV (en met Energy NV verbonden ondernemingen), een kosteloze, wereldwijde, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om ‘user generated content’ (waaronder teksten, afbeeldingen, video’s en andere bestanddelen) te gebruiken voor commerciële en niet-commerciële communicatie doeleinden en dit voor de maximale duur van de wettelijke bescherming ervan door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, en zij vrijwaren Energy NV (en met Energy NV verbonden ondernemingen), voor alle eventuele vorderingen van derden in dat verband.

Voor besloten events die exclusief georganiseerd worden in opdracht van bedrijven voor hun medewerkers en genodigden, kan het gebruik van de‘user generated content’ (zoals hierboven beschreven) beperkt zijn tot interne communicatie doeleinden, in functie van de tussen Energy NV en de bedrijven gemaakte afspraken.

Artikel 4 – Rankings en prijzen

Nadat een virtueel evenement succesvol is voltooid, kan de gebruiker een virtuele prijs ontvangen, zoals bijvoorbeeld een virtuele medaille. Er kunnen voor bepaalde virtuele evenementen ook andere prijzen te winnen zijn, zoals bijvoorbeeld een fysieke medaille, een waardebon, enz. Deze prijzen worden per virtuele challenge via de MyTrace kanalen aan de gebruiker gecommuniceerd.

Energy NV kan de inhoud van prijzen volledig of deels vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de gebruiker. Een prijs is niet omzetbaar in geld, (noch deels, noch volledig). Een prijs is uitgeschreven op naam en niet overdraagbaar.

Energy NV kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in een eventuele prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan een wedstrijd in het kader van een virtueel evenement of van de toekenning of verzending van de prijs.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt zullen worden in het kader van hun deelname aan virtuele evenementen.

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van de virtuele evenementen en het naderhand contacteren van de gebruikers in verband met hun deelname aan een wedstrijd en/of eventuele prijzen, en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. Voor meer details verwijzen wij naar de privacy policy.

Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Energy NV per e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.

Gebruikers aan publieke events gaan er door hun deelname aan een wedstrijd mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website(s) van My Trace of andere website van Energy NV zoals voorzien in de privacy policy.

Deelnemers aan besloten events die exclusief georganiseerd worden in opdracht van bedrijven voor hun medewerkers en genodigden, kunnen deelnemersinformatie en resultaten beperkt zijn tot interne communicatie doeleinden, in functie van de tussen Energy NV en de bedrijven gemaakte afspraken.

Artikel 6 – Gezond & veilig sporten

Deelnemen aan een virtueel evenement vereist dezelfde goede gezondheid en fysieke en mentale voorbereiding als deelnemen aan een echt evenement.  De gebruiker verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. Energy NV beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. 

Artikel 7 – Algemene bepalingen

Energy NV oefent controle uit op het correcte gebruik van de App en heeft de definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om het correcte gebruik te waarborgen, kan Energy NV beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de afschaffing of wijziging van om het even welk(e fase van een) virtuele evenement kan inhouden. Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan virtuele evenementen, verbinden de gebruikers zich ertoe zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Energy NV.

Energy NV behoudt zich het recht voor om virtuele evenementen, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, indien bijzondere omstandigheden dit vereisen. Hiervoor kan Energy NV niet aansprakelijk gesteld worden.

Voor of tijdens de virtuele evenementen kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden door Energy NV. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan dit reglement.

Energy NV draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het verloop van een virtuele evenement (bv. indien de App offline gaat, bij problemen met GPS ontvangst, bij problemen met internetverbinding, bij problemen met compatibiliteit, enz.), doch zal alles in het werk stellen om incidenten zo vlug als mogelijk te neutraliseren. Energy NV kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan virtuele evenementen of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit technische incidenten, hetzij aan de kant van de gebruiker (bijvoorbeeld diens smartphone, verbinding, enz.) of aan de kant van Energy NV (bijvoorbeeld bereikbaarheid, infrastructuur, software, configuratie, enz.)

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Energy NV.

De deelname aan virtuele evenementen valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers. In de mate waarin dit volgens het toepasselijke recht is toegestaan, kan Energy NV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het gevolg zou zijn van deelname aan virtuele evenementen of van de toekenning of verzending van een eventuele prijs.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht over een virtueel evenement of dit reglement moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na afsluiting van het betreffende virtuele evenement gebeuren, en naar het volgende adres worden gestuurd via e-mail: info@energylab.be.

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere planning worden gemeld aan de indiener van de klacht.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht.

De rechtbanken van Hasselt als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deelname aan een virtueel evenement, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.